Trwa rekrutacja na staże im. Roberta Schumana w Parlamencie Europejskim

Do 31 października 2023 trwa nabór na płatne staże im. Roberta Schumana w Parlamencie Europejskim.

Staż im. Roberta Schumana odbywa się w jednym z oficjalnych miejsc pracy Parlamentu Europejskiego – Brukseli, Luksemburgu lub Strasburgu – lub w siedzibie biura kontaktowego w danym państwie członkowskim, w Polsce są to Warszawa i Wrocław.

Staż jest płatny i trwa pięć miesięcy od dnia jego rozpoczęcia. W obecnej turze do wyboru są staże rozpoczynające się 1 lutego i 1 marca 2024 roku, informacja o dokładnej dacie rozpoczęcia widnieje w poszczególnych ogłoszeniach, które dostępne są na stronie staży.

O staż im. Roberta Schumana mogą ubiegać się osoby, które:

  • ukończyły 18 lat;
  • są obywatelami jednego z państw członkowskich lub krajów przystępujących/kandydujących do Unii Europejskiej (ograniczoną liczbę miejsc można też przyznać kandydatom z innych państw);
  • posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych;
  • płynnie posługują się jednym z urzędowych języków UE i posiadają bardzo dobrą znajomość innego języka UE (obywatele państw trzecich muszą bardzo dobrze posługiwać się językiem angielskim, francuskim lub niemieckim);
  • przedstawią aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego;
  • nie pracowały lub nie uczestniczyły w innym rodzaju stażu w instytucjach, organach i agencjach UE przez więcej niż dwa kolejne miesiące;
  • nie uczestniczyły w wizycie studyjnej w Sekretariacie Parlamentu Europejskiego na sześć miesięcy przed rozpoczęciem stażu.

Parlament Europejski zapewnia wszystkim równe szanse; zachęca wszystkich zainteresowanych do zgłaszania swojej kandydatury bez względu na płeć, orientację seksualną, środowisko kulturowe, etniczne lub religijne czy niepełnosprawność.